Mosaikskoven

Skove med variation betyder diversitet

Nøgleordet for de fremtidige bæredygtige skove vil være variation. De fremtidige skove vil fremstå som mosaikker af forskellige bevoksninger, der veksler mellem hinanden.

Der vil være variation i forhold til alder på træerne, i forhold til træarter og i forhold til anvendelse. I nogle områder vil skovdrift være dominerende, mens andre områder kan fremme biodiversitet og andre områder igen tjene rekreative formål.

InNovaSilva

Mere om mosaikskoven

Mosaikskoven har den fordel, at skoven betragtes som en mosaik af skovtyper, træarter og bevoksninger, hver især med specifikke målsætninger, karakteristika og dyrkningsmetoder tilknyttet.

Variationen i mosaikskoven ses ikke kun som en logisk følge af tilpasninger til jordbund og forskellige målsætninger, men også som en strategi for øget risikospredning, tilpasningsdygtighed og resiliens for hele skoven i anerkendelse af skovens lange produktions- og livscyklus.

Forrest's of Norway

Hvad er naturlig natur?

Naturen i de danske skove er ikke en “første-natur” i betydningen en naturlig natur. Det er en “anden-natur” – det vil sige en menneskepåvirket natur.

Inden for de sidste 50 år er interessen for og indsigten i skovenes naturværdier blevet større og større. Imidlertid har man det grundlæggende problem, at vor viden om tidligere tiders naturværdier er meget beskeden. Det hænger naturligvis sammen med, at kendskabet til vores dyre- og plantearter var meget begrænset.

De nuværende skoves naturindhold og biodiversitet skal derfor betragtes ud fra de historiske forudsætninger. Og ikke ud fra teoretiske forestillinger om hvordan det kunne have set ud, før der kom mennesker ind i billedet.

Derfor er dagens natur resterne af en natur, som har tilpasset sig en massiv menneske-påvirkning. “Det naturlige aspekt i natur er væk”

Pine tree forrest