Skoven i pressen

Stay updated

Nyheder
& Opdateringer

InNovaSilva sætter nyheder i fokus, som synliggøre skovbruges eksistens og relevans

Dansk Skovforening: Rejsning af 250.000 hektar skov kræver incitament og motivation
skovrejsning

En række ministerier har sendt en kortlægning af barrierer for skovrejsning i Danmark i høring. Det har Dansk Skovforening svaret på og lægger vægt på større fokus på, hvad der motiverer lodsejerne til at plante skov. I høringssvaret skriver Dansk Skovforening, at det er nødvendigt at stille skarpt på, hvad der fremmer lysten til skovrejsning. Motivationen hos den enkelte lodsejer er altafgørende for, at ambitionen om yderligere 250.000 ha skov i Danmark skal lykkes. Dansk Skovforening vil derfor inden længe udsende en spørgeskemaundersøgelse for at indsamle lodsejernes overvejelser i forhold til at rejse skov.

EU opfordrer til mere robuste og mangfoldige skove
Forrest with a sun

EU-Kommissionen ønsker på frivillig basis at fremme biodiversitet og klimaresiliens i skovene, og Kommissionen har på den baggrund udsendt en række frivillige dyrkningsprincipper under overskriften Closer-to-Nature Forest Management. Her kan man se, hvad Kommissionen anbefaler i forhold til at bringe skovene tættere på de naturlige processer, herunder at flere flere træarter og aldersklasser er mere modstandsdygtige overfor klimaændringer end ensaldrende monokulturer. Derudover lægger EU vægt på, at de anførte principper gavner skovens økosystemtjenester og langsigtede produktivitet.

Danmarks forbrug af biomasse til energi holder historisk højt niveau

Vedvarende energi udgjorde 45,6 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark i 2022, heraf udgjorde biomasse udgjorde 68 pct. Den resterende del kom fra sol, vind, vand, geotermi og varmepumper. Så når vi taler om vedvarende energi i Danmark taler vi fortrinsvis om forbrug af halm, træpiller, biogas og andre energivarer baseret på biomasse. Det oplyser Danmarks Statistik. Det danske forbrug af biomasse er mere end fire gange større end i 1995, og det er især skovflis og træpiller, der fylder mere i det danske forbrug af biomasse. 30 pct. af biomassen til energi blev importeret fra udlandet.

Biodiversitet – en ny forretning i skoven

Klimaeffekt er allerede en velkendt forretningsmodel for skovene, men nu er en ny ved at spire frem: biodiversitet. Det kan man læse merer om i Magasinet Skoven, som gennemgår, hvordan bæredygtighedskrav til virksomheder er med til at øge interessen for et biodiversitetsmarked i de danske skove, og at det kræver udvikling af modeller for samarbejde mellem virksomheder og lodsejere. Blandt andet om det projektsamarbejde, som WWF har indgået med 15. Juni Fonden, der handler om at få de danske virksomheder på banen, så de kan spille den store rolle i biodiversitetsdagsordenen, som de ifølge WWF både kan, vil og bør.

Miljøminister vil give vi plads til flere arter i vores skove

Magnus Heunicke vil hjælpe naturen i vores skove, så dyr, planter og svampe får bedre levesteder. Derfor skal der ifølge ministeren være mere plads til gamle træer og vand i statens skove, så biodiversiteten får bedre vilkår. Det er baggrunden for Naturstyrelsens udlægning af op mod 75.000 hektar urørt skov på statens arealer. – Skovene kommer til at forandre sig og se ud på en ny måde, siger miljøminister Magnus Heunicke, som nu lancerer en informationskampagne i 37 statsskove, hvor borgere vil møde en rødmalet, skåret træstamme med en QR-kode, der viser ind på sitet www.vilderenatur.dk, som forklarer forandringerne i vores fælles natur.

Træ er genialt

Træ.dk har udgivet en folder, som begrunder hvorfor vi skal bruge mere træ, og hvad vi skal bruge træ til. Her kan man også finde svar på, hvor meget skov vi har i Danmark og i verden. Folderen “Træ er genialt” samler fakta og argumenter for at bruge træ og viser, hvorfor træ er så genialt at bruge til byggeri, møbler og gulve. Men træ kan mere end det – det kan faktisk også bruges til tøj, vindmøller og neglelak! Læs “Træ er genialt” som PDF-fil.

CLT er 100 år gammel – og amerikaner

Træbranchen råber politikerne op

CO2-lagring i Atlanterhavet